Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.10.2014

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Alımı Sınavı (Sözlü)


D  U  Y  U  R  U

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

 

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği kadrolarına naklen (kurum içi) alım yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

 

I.            ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

 


BULUNDUĞU YER
UNVAN
SINIF
DERECE
ADET
Merkez Teşkilatı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi
G.İ.H.
1
2

 

II.            SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.      Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.      Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

4.      Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

5.      Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle en az 3 (üç) yılı Başkanlıkta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için 10 yıl, iki yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için 12 yıl görev yapmış olmak,

6.      Bu maddede aşağıda belirtilen şartlardan birini taşımak;

a)      Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş,

b)      Tefsir alanında doktora yapmış olmak,

7.      Hafız olmak.

 

III.            BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

A.    Başvuru İşlemleri

1.      Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 09/10/2014 (saat 08:30)-23/10/2014 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

ü  Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.

ü  Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir

2.      Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3.      Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.      Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 23/10/2014 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

5.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 

B.     Sınav İşlemleri

1.      Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

2.      Sınavda başarılı olabilmek için sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3.      Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4.      Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.      Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6.      Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

7.      Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

 

C.    Atama İşlemleri

1.      Atamalar, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2.      Sınavda puanların eşit olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

3.      Atama ile ilgili diğer hususlar atama sürecinde duyurulacaktır.

 

D.    Diğer Hususlar

1.      Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.      Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4.      Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.      Sınav ve atama sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.      Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

7.      Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8.      Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

IV.            SINAV KONULARI

1)      Kur’an-ı Kerim (tilavet, tecvid, kur’an imlası, kıraat ilmi, hıfz, anlama) (70 puan ),

2)      Dini ve mesleki genel kültür (tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlâkı) (30 puan),

V.            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.      T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.      Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,

3.      Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4.      Tefsir alanında doktora yapmış olanlar için doktora mezuniyet belgesi,

5.      Hafızlık Belgesi,

6.      Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu alanlarda yetkinliğinin Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,

7.      Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,